Oaza Nowej Drogi (OND).

Formacja gimnazjalistów dostosowana jest do wieku, tzn. oazę dobiera się do wieku uczestnika. Jeśli ktoś realizuje formację w Dzieciach Bożych to może ją kontynuować aż do zakończenia i potem przechodzi się na odpowiedni stopień OND od wieku.

Przebieg:

 • po  6 klasie szkoły podstawowej - Oaza Nowej Drogi 1°,
 • 7 klasa szkoły podstawowej - Ewangeliczne Rewizje Życia po OND 1° (praca w ciągu roku),
 • po 7 klasie szkoły podstawowej - Oaza Nowej Drogi 2°,
 • 8 klasa szkoły podstawowej - Ewangeliczne Rewizje Życia po OND 2° (praca w ciągu roku),
 • po 8 klasie szkoły podstawowej - Oaza Nowej Drogi 3°,
 • 1 klasa szkoły średniej - Ewangeliczne Rewizje Życia po OND 3° (praca w ciągu roku)

Dla uczestników Oazy Nowej Drogi 3° organizowana jest Oaza Ewangelizacyjna (we ferie zimowe, 5 dni).

Oaza Nowego Życia (ONŻ) - inaczej zwane Oaza Żywego Kościoła (OŻK)

Etap formacji - Ewangelizacja (dla tych, którzy nie uczestniczyli w Oazie Ewangelizacyjnej po OND 3°)

 • w czasie Wielkiego Postu;

1. Formacja po ewangelizacji:

 • 4 spotkania z Ewangelią wg św. Łukasza;
 • 8 spotkań poewangelizacyjnych;

KAŻDY UCZESTNIK OAZY, NA KAŻDYM ETAPIE POWINIEN POSIADAĆ I KORZYSTAĆ Z NOTATNIKÓW!

2. Oaza Nowego Życia 1° (rekolekcje wakacyjne)

Młodzieży po III klasie gimnazjum oraz po ewangelizacji proponujemy 15 dniowe rekolekcje letnie ONŻ 1°.

Na rekolekcje te można zaprosić osoby starsze po pewnym zaadaptowaniu, czyli przygotowaniu uczestnika do rekolekcji poprzez przepracowanie odpowiednich treści oraz wyjaśnieniu i przybliżeniu specyfiki oaz rekolekcyjnych, jak również drogi formacji w Ruchu Ś.-Ż.
Animator musi pisemnie potwierdzić, że uczestnik został właściwie przygotowany do udziału w ONŻ 1°.

3. Formacja po ONŻ 1°:

Osoby, które przeżyły rekolekcje letnie ONŻ 1° (będące, co najmniej w klasie 1 szkoły ponadgimnazjalnej) i które podjęły decyzję przystąpienia do deuterokatechumenatu są formowane w następujący sposób:

 • od wakacji do Adwentu: Droga Nowego Życia - 11 rozmów ewangelicznych
 • od Adwentu: Dziesięć kroków ku dojrzałości chrześcijańskiej (jeden drogowskaz to dwa spotkania + celebracja kroku)

Formacja młodzieżowa podstawowa oparta jest na katechumenacie i dostosowana do przeżytych stopni (np. nie można pojechać na II°, gdy nie przeżyło się I° oraz nie było pełnej formacji w ciągu roku).

4. Oaza Nowego Życia 2° (rekolekcje wakacyjne)

5. Formacja po ONŻ 2°:

 • od wakacji do Adwentu: Wprowadzenie w Biblię. 11 kręgów biblijnych.;
 • od Adwentu do wakacji: Kręgi liturgiczno-biblijne. (odpowiedni krąg do danego roku);
 • ferie zimowe: Kurs Oazowy Dla Animatorów;
 • Wielki Post: Zawieram z Wami przymierze.
 • Triduum Paschalne przeżywane w formie rekolekcyjnej.

6. Oaza Nowego Życia 3° (rekolekcje wakacyjne)

7. Formacja po ONŻ 3°:

 • od wakacji do Adwentu: Droga do wspólnoty - 11 tematów dla pogłębienia eklezjologicznego.;
 • od Adwentu: Szkoła Chrystusa - spotkania ewangeliczne.;
 • Seminarium Odnowy Wiary (inna nazwa: Seminarium Odnowy w Duchu Świętym);

 Po przeżyciu formacji podstawowej zapraszamy do podjęcia diakonii we wspólnocie kościoła. Całościową wizję Ruchu Światło-Życie może dać Oaza Rekolekcyjna Diakonii (ORD). Na te intensywne rekolekcje zapraszamy tych, którzy mają już jakieś doświadczenie rekolekcji letnich oraz życia wspólnotowego.

Formacja Animatorów w diecezji bielsko-żywieckiej

1. rok formacji    

 • od września: 1. rok Studium Animatora (posługa animatorska w małej grupie na parafii);
 • wakacje: praktyka wakacyjna, Oaza Rekolekcyjna Diakonii;
 • przyjęcie błogosławieństwa do posługi animatora małej grupy;

Wymogi formalne związane z przyjęciem błogosławieństwa do posługi w małej grupie:

 • przeżycie formacji podstawowej;
 • uczestnictwo w Oazie Rekolekcyjnej Diakonii;
 • ukończony 1. rok Studium Animatora;
 • pozytywna opinia z praktyki wakacyjnej;
 • członkostwo w Krucjacie Wyzwolenia Człowieka;

2. rok formacji    

 • od września: 2. rok Studium Animatora
 • przyjęcie błogosławieństwo do posługi animatora Ruchu Światło-Życie na Centralnej Oazie Matce w Krościenku n/Dunajcem;

Wymogi formalne związane z przyjęciem błogosławieństwa do posługi animatora Ruchu Światło-Życie:

 • wcześniejsze przyjęcie błogosławieństwa do posługi w małej grupie;
 • ukończony 2. rok Studium Animatora;

Kolejne lata - tzw. formacja diakonijna (formacja stała, permanentna):

 • Animator powinien w czasie formacji rozeznać swoje talenty, dary oraz charyzmaty i kierując się nimi, podjąć odpowiednią diakonię, czyli służbę na rzecz Ruchu oraz Kościoła;
 • dziewczęta są zachęcane do podjęcia dalszej formacji w ramach Szkoły Moderatorki;
 • można również zwrócić się z prośbą do Moderatora Diecezjalnego o przyjęcie do „Stowarzyszenia Diakonia Ruchu Światło-Życie”   
Osoba pragnąca przyjąć błogosławieństwo (czy to do posługi w małej grupie, czy w Ruchu Światło-Życie) winna odpowiednio wcześniej złożyć na ręce Moderatora Diecezjalnego prośbę w tej sprawie. Po rozpatrzeniu osoba zostanie (bądź nie!) skierowana do przyjęcia błogosławieństwa.

Formacja w Domowym Kościele

Ewangelizacja i trwanie w nowych kręgach Domowego Kościoła (do 2 lat):

Dla wszystkich małżeństw, trwających w związku sakramentalnym, które pragną dążyć do świętości w jedności ze współmałżonkiem, DK jest pomocą w budowaniu między nimi jedności małżeńskiej, która jednocześnie stwarza najlepsze warunki do dobrego wychowania dzieci w duchu chrześcijańskim.

1. rok pracy (od roku do dwóch lat) - dla małżeństw po ewangelizacji.

2. rok pracy (od roku do dwóch lat) - dla małżeństw po 1. roku pracy.

Dalsza formacja permanentna (do końca życia) - dla małżeństw po przebytych wyżej etapach.

Oaza Rekolekcyjna 1° (wakacje lub ferie zimowe):

Wszystkim małżeństwom niezależnie, na którym etapie pracy kręgu się znajdują, również dla tych małżeństw, które są na etapie ewangelizacji lub dopiero zamierzają wstąpić do kręgów Domowego Kościoła, proponujemy rekolekcje 15-dniowe 1°.

Program oazy I ° ma charakter ewangelizacyjno-katechumenalny, omawiane są również zagadnienia z zakresu duchowości małżeńskiej.

Oaza Rekolekcyjna 2°

Małżeństwom, które przeżyły rekolekcje I° proponujemy 15 dniowe rekolekcje II°.
Oaza II ° rozwija biblijne podstawy inicjacji liturgicznej; omawiane jest również przeżywanie okresów liturgicznych w rodzinie.

Oaza Rekolekcyjna 3°

Małżeństwom po przeżyciu rekolekcji 1° i 2° proponujemy 15-dniowe rekolekcje letnie 3°.
Oaza III ° ukazuje rzeczywistość Kościoła jako wspólnoty.

Oaza Rekolekcyjna Animatorów Rodzin (ORAR) 1°

Wszystkim małżeństwom niezależnie na którym etapie pracy kręgu się znajdują, również dla tych małżeństw, które są na etapie ewangelizacji proponujemy 4-dniowy ORAR 1°.

Oaza Rekolekcyjna Animatorów Rodzin 2°

Wszystkim małżeństwom po zakończonym okresie pilotowania, szczególnie tym, którzy pełnią posługę pary animatorskiej w kręgu proponujemy 4-dniowy ORAR 2°.

Rekolekcje ewangelizacyjne 

Skierowane do wszystkich małżeństw niezależnie od stażu w Domowym Kościele.

Rekolekcje tematyczne

Skierowane przede wszystkim dla małżeństw po przeżyciu formacji podstawowej.

Oaza Rekolekcyjna Diakonii Rekolekcyjnej (ORDR) 1°

ORDR 1° organizowane jest w  formie tygodniowej sesji w Centralnym Domu Rekolekcyjnym Domowego Kościoła w Krościenku i prowadzone przez osoby z Instytutu Niepokalanej Matki Kościoła.  

Oaza Rekolekcyjna Diakonii Rekolekcyjnej (ORDR) 2°

ORDR  II° organizowane jest w formie tygodniowej sesji w Centralnym Domu Rekolekcyjnym Domowego Kościoła w Krościenku i prowadzone przez osoby z Instytutu Niepokalanej Matki Kościoła. Do przeżycia tych rekolekcji zobowiązane są wszystkie małżeństwa podejmujące posługę par moderatorskich na rekolekcjach Domowego Kościoła.
Do udziału w tych rekolekcjach zapraszamy również kapłanów podejmujących się prowadzenia rekolekcji dla Domowego Kościoła.

Pilotowanie kręgu

5 dniowa sesja skierowana do wszystkich małżeństw po przeżyciu formacji podstawowej, przygotowująca pary do pilotowania nowo powstających kręgów. prowadzona przez  osoby z  Instytutu NMK.

Formację podstawową stanowi przeżycie tematów formacyjnych wg 1. i 2. roku pracy, oazy rekolekcyjnej 1°, 2°, 3° oraz ORAR 1° i 2°

Członkowie Domwego Kościoła po przeżyciu formacji podstawowej podejmują formację permanentną poprze:

 • ciągłe pogłębianie formacji podstawowej;
 • realizację na spotkaniach miesięcznych tematów wg materiałów proponowanych przez Centralną Diakonię Domowego Kościoła lub wg własnego wyboru;
 • udział w rekolekcjach i sesjach tematycznych Domowego Kościoła;
 • Triduum Paschalne przeżywane w formie rekolekcyjnej we własnej parafii albo wyjazdowe;
 • uczestnictwo w Oazie Rekolekcyjnej Diakonii;
 • udział w rekolekcjach organizowanych przez Ruch Światło-Życie i innych;

RODZINY DK DLA BUDOWANIA JEDNOŚCI RUCHU STARAJĄ SIĘ UCZESTNICZYĆ W DNIACH WSPÓLNOTY RUCHU ŚWIATŁO-ŻYCIE.

Powyższe rekolekcje przeznaczone są dla małżonków wraz z dziećmi, jeśli nie ma przeszkód organizacyjnych. Na rekolekcjach (zwłaszcza 15-dniowych) powinien być realizowany także program formacyjny dla dzieci. (ZASADY DK zatwierdzone przez KEP)

Po przeżyciu formacji podstawowej zapraszamy do podjęcia diakonii we wspólnocie kościoła. Całościową wizję Ruchu Światło-Życie może dać Oaza Rekolekcyjna Diakonii (ORD). Na te intensywne rekolekcje zapraszamy tych, którzy mają już jakieś doświadczenie rekolekcji letnich oraz życia wspólnotowego.