Spotkania w roku formacyjnym 2018/2019
 
 • Diecezjalne Rozesłanie Oaz: 

Miejsce: Parafia Św. Pawła w Bielsku-Białej

Data:

W Rozesłaniu obowiązkowo uczestniczą wszyscy animatorzy grup, animatorzy muzyczni oraz moderatorki i inni przedstawiciele diakonii wszystkich oaz rekolekcyjnych.

 • Diecezjalne Podsumowanie Oaz: 

 W Podsumowaniu obowiązkowo uczestniczą moderatorzy i odpowiedzialne lub inni przedstawiciele diakonii wszystkich oaz rekolekcyjnych.


 
 
Informacje dotyczące zgłaszania młodzieżowych rekolekcji wakacyjnych.
Rekolekcje oazowe organizowane przez Fundację zostaną zgłoszone w Kuratorium Oświaty.
 
DOKUMENTY POTRZEBNE DO ZGŁOSZENIA OAZ:
 

1.    Dotyczące Moderatorów oaz :

 • kserokopie zaświadczenia ukończenia kursu dla kierowników (2 egz.),
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów (2 egz.)
 • zaświadczenie ze szkoły (oryginał i kopia). Zaświadczenie ma potwierdzać, że dany ksiądz jest zatrudniony na stanowisku nauczyciela.
  W zaświadczeniu powinien zostać podany staż pracy księdza. Każda inna osoba, która nie jest nauczycielem musi wykazać się, co najmniej 3 letnim stażem pedagogicznym, aby pełnić funkcję kierownika lub za-kierownika.
 • Kopie zaświadczenia z informacją o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego. (2 egz) lub oświadczenie o niekaralności (2 egz.)
 • Za świadczenie lekarskie (oryginał i kopia)
 • Potwierdzenie, że ksiądz nie figuruje w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym. Potwierdzenie to wymagane jest na podstawie art. 21 ustawy z dnia 16 maja 2016 r. przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym. (Dz. U. poz. 862 z późn. zm.) (2 egz.)

  2.    Dotyczące Animatorów:
 • kserokopie zaświadczenia
 • kserokopie świadectwa (2 egz.) ukończenia szkoły średniej przez animatorów lub kserokopie legitymacji studenckiej ( 2 egz.)
 • Oryginał i kopia zaświadczenia z informacją o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.
 • Potwierdzenie, że ksiądz nie figuruje w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym. Potwierdzenie to wymagane jest na podstawie art. 21 ustawy z dnia 16 maja 2016 r. przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym. (Dz. U. poz. 862 z późn. zm.)(2 egz.)
 • Zaświadczenie lekarskie (oryginał i kopia)
 • Karta animatora 

3. Podpisaną przez moderatora i animatorów listę z oświadczeniem, iż kopie zaświadczeń przekazanych są zgodne z oryginałem wg wzoru.

4. Kserokopie szkicu pomieszczeń szkoły lub ośrodka – potwierdzoną za zgodność (3 egz.)

5. Opinia Straży Pożarnej

6. Oryginał porozumienia/umowy z ośrodkiem zdrowia.

7. Umowy ze szkołami lub ośrodkami do podpisania wyłącznie przez kierownika Fundacji. (Oryginał i kopia)

8. Wypełniony formularz B 1 i 2

Prosimy również, aby przesłać następujące dokumenty:

1.   Zgłoszenie diakonii oazy rekolekcyjnej (wg wzoru 3)
2.   Listę z danymi wszystkich posługujących w diakonii danej oazy rekolekcyjnej do ubezpieczenia OC (animatorzy małych grup i moderator) i NW (pozostali członkowie diakonii).( wg wzoru 2)
3.   Ramowy program wychowawczy z uwzględnieniem rodzaju działań, jakie zostaną podjęte przy realizacji rekolekcji a także plan wycieczek, wyjazdów i innych atrakcji! 

Wzory (do pobrania w doc):

wzór 2 - zawiera dane do ubezpiecznia,

wzór 3- zgłoszenie diakonii oaz rekolekcyjnych

Ważne Infromacje ! Wolontariusze zostają zwolnieni z opłat za wydanie zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego.

Zwolnienie będących wolontariuszami kandydatów na kierowników lub wychowawców wypoczynku z opłaty za wydanie zaświadczenia z KRK

Biuro Informacyjne Krajowego Rejestru Karnego uprzejmie informuje, że będący wolontariuszami kandydaci na kierowników wypoczynku lub wychowawców wypoczynku, zobowiązani do przedstawienia organizatorowi wypoczynku na podstawie art. 92p ust. 8 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198, z późn. zm.) informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego, są zwolnieni z opłaty za wydanie zaświadczenia, stosownie do art. 24 ust. 1a ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1218 i 1544).

 

Osoba, która chce skorzystać z powyższego zwolnienia i uzyskać zaświadczenie w formie papierowej powinna powołać w punkcie 11. formularza „Zapytanie o udzielenie informacji o osobie” następujące przepisy: art. 24 ust. 1a ustawy z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1218 i 1544) w zw. z art. 92p ust. 8 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198, z późn. zm.), a ponadto przedłożyć pismo, sporządzone przez organizatora wypoczynku potwierdzające, że jest ona będącym wolontariuszem kandydatem na kierownika wypoczynku lub wychowawcę wypoczynku. Pismo pozostanie w urzędzie.

https://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/krajowy-rejestr-karny/

 

Dane Fundacji:

Ośrodek Fundacji "Światło-Życie" w Bielsku-Białej.

ul. Św. Pawła 2, 43-300 Bielsko-Biała
Organizacja Pożytku Publicznego
KRS: 0000071891
NIP:634-10-46-851
Regon: 001376517